SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 16 - Sayı 2 - Kasım 2017 (Volume 16 - Issue 2 - Nov 2017)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Examination of International Pisa Test Results with Artificial Neural Networks and Regression Methods

Uluslararası Pisa Test Sonuçlarının Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Semra BENZER, Recep BENZER

1-13

Çin Dış Politikasında İttifak Yapmama Prensibi:Akademik Tartışmalar

Non-alliance Principle in Chinese Foreign Policy:Academic Debates

Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM

15-35

Kişi Örgüt Uyumunun Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Aracılık Rolü

The Mediating Role of Person-Organization Fit on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment

Kemal KÖKSAL

37-58

Küresel Güvenliğin Dönüşümü; NATO Bağlamında Kavramsal, Tarihsel ve Teorik Bir Analiz

The Transformation of Global Security; A Conceptual, Historical and Theoretical Analysis in the Context of NATO

Güngör ŞAHİN

59-81

Uluslararası Hukuk Çerçevesinden Arktik Güvenliği Politikalarının Analizi: Rusya ve ABD Örneği

Analysis of Arctic Security Policies from the Perspective of International Law: The Cases of Russia and the US

Burcu GÜÇLÜ AKPINAR

83-118