SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 17 - Sayı 1 - Mayıs 2018 (Volume 17 - Issue 1 - May 2018)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Barriers Faced in Effective Training Transfer: A Research on Foreign Students

Eğitim Transferinde Karşılaşılan Güçlükler: Yabancı Öğrenciler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Enver AYDOĞAN, Khalid Mutasim KHALFAN

1-46

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Malzeme İhtiyaç Planlaması Tedarik Tavsiye Listesinin ÇKKV Yöntemleri İle Analizi

Analyzing Turkish Air Force Material Requirement Planning Procurement List Results Via MCDM Techniques

Uğur YAĞLI, Feyzan ARIKAN

47-73

Proxy Warfare in Ukraine

Ukrayna’daki Vekâlet Savaşı

Bilal KARABULUT, Şafak OĞUZ

75-100

Askerî Sistemlerde Nanoakışkan Uygulamalarının Sayısal İncelemesi

Numerical Investigation of Nanofluid Applications in Military System

Mustafa KILIÇ

101-130

Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemlerinden PVD ve JVD/DVD İnce Film Kaplamaların Karşılaştırılması ve DVD Kaplama Teknolojisinin Endüstriyel Uygulamaları Üzerine Kavramsal, Akademik ve Teorik Bir Analiz

Comparison of PVD and JVD / DVD Thin Film Coatings by Physical Vapor Deposition Methods and a Conceptual, Academic and Theoretical Analysis on Industrial Applications of DVD Coating Technology

Ayhan AYTAÇ, Uğur MALAYOĞLU

131-164

I.Dünya Savaşı Öncesi Avustralya Askerî Organizasyonu ve Avustralya İmparatorluk Kuvveti’nin Oluşum Süreci (1870-1914)

Australian Military Organization and Formation process of Australian Imperial Force at Pre-World War I (1870-1914)

Orhan ÖZCAN

165-211