SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 17 - Sayı 2 - Kasım 2018 (Volume 17 - Issue 2 - Nov 2018)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

The Mediation Role of The Development of Personality Trait in The Effect of Job Independence on Satisfaction in The Work Itself: An Application in The Private Sector

İş Bağımsızlığının İşin Kendisinden Duyulan Tatmin Üzerindeki Etkisinde Gelişime Açıklık Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü: Özel Sektörde Bir Uygulama

İ. Sani MERT, Mustafa BEKMEZCİ ve Kemal EROĞLUER

1-21

An Examination of Aircraft Carrier Procurement from the Perspective of Turkish Naval Forces

Türk Deniz Kuvvetleri Açısından Uçak Gemisi Tedarikinin İncelenmesi

Cenk ÖZGEN

21-61

A Multi-Comparative Analysis of Different Applications in Academic Achievement Context

Farklı Uygulamaların Akademik Başarı Bağlamında Çoklu Karşılaştırılması

Veli BATDI ve ÖzgürANIL

61-93

Macroeconomic Effects of Defense Expenditures in Turkey

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Makro Ekonomik Etkileri

Mustafa ŞİT

93-115

Hypothesis on the Effects of Geomagnetic Storms on Cognitive States of Pilots

Jeomanyetik Fırtınaların Pilotların Kognitif Durumlarına Etkileri Üzerine Hipotez

Ümit Deniz GÖKER

115-139

Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Heat Treatment, Carbon Ratio and Alloying Elements in AISI 1008, 1040 and 4140 Steels

AISI 1008 1040 ve 4140 Çeliklerinde Isıl İşlem, Karbon Oranı ve Alaşım Elementlerinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Ayhan AYTAÇ, Mehmet Samir IŞIK, Burak ÇANAKÇI, Tekin ÖZDEMİR, Kadir AZTEKİN ve Hüseyin İPEK

139-167

The Relationship Between Leadership Style and Organizational Citizenship Behavior: Research at a Private Educational Institution

Liderlik Tarzı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Özel Eğitim Kurumunda Uygulama

Mehmet KURUŞCU ve Sefer AYDOĞAN

167-207

The Birth of Turkish Military Aviation within the Extent of New Archive Documents (1911-1912)

Yeni Arşiv Belgeleri Işığında Türk Askerî Havacılığının Doğuşu (1911-1912)

Deniz KURT ve Erdal KORKMAZ

207