SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 18 - Sayı 1 - Mayıs 2019 (Volume 18 - Issue 1 - May 2019)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Çok Kültürlü İş Ortamlarında Entegrasyon Mekanizmaları: Uluslararası Barış Güçleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Integration Mechanisms in Multicultural Workplaces: A Qualitative Research on International Peacekeeping Operations

Cem ŞEN

1

Askerî Sistemlerin Yüksek Sıcaklıklara Çıkan Devre Elemanlarının Etkin Olarak Soğutulması

Effective Cooling of Circuit Elements at High Temperature in Military Equipment

Tolga DEMİRCAN ve Erdem ÖZDEMİR

27

Havalı Silah Sistemleri İçin Tek Parçalı Susturucu Tasarımı

Single Particle Suppressor Design For Airgun Systems

Mustafa BOZDEMİR

55

Siber Saldırıların Uluslararası Hukuktaki Güç Kullanımı Kapsamında Değerlendirmesi

The Evaluation of Cyber Attacks with Regards to the Use of Force in International Law

Ramazan GÜREŞCİ

75

Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlere İlişkin Çok Boyutlu Bir Analiz: Orta Öğretimde Bir Araştırma

A Multidimensional Analysis on The Factors Affecting Entrepreneurial Tendency: A Research on High School Students at The Secondary Education

Aykut GÖKSEL ve Serhat ULUCAN

99

Does the Optimal Size of Defense Expenditure Exist? An Empirical Study on Turkey

Optimal Savunma Harcaması Var mıdır? Türkiye Üzerinde Ampirik Bir Uygulama

Rıza BAYRAK

135

Kabarcıklı Akışkan Yataklı Bir Reaktörde Isı Geçişini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi

Examination of Parameters Affecting Heat Transfer In a Bubbling Fluidized Bed Reactor

Oğuzhan ERBAŞ

161

Türkiye’de Savunma Sanayi Gelişim Tarihi İçinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Kuruluş Dönemi Faaliyetlerinin Analizi

Analysis of the Estabishment Period Operations of the Mechanical and Chemical Industry Institution Within the Development History of Defence Industry in Turkey

Hüsnü ÖZLÜ

177