SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 18 - Sayı 2 - Kasım 2019 (Volume 18 - Issue 2 - Nov 2019)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Hoş Geldin Kültüründen Popülizme

From Welcome Culture to Populism

Mustafa Nail ALKAN

1

Rol Belirsizliğinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Üzerindeki Etkisi

The Effect of Role Ambiguity on the Job Satisfaction and Intention to Leave

Ali GÜRSOY, Kemal KÖKSAL ve Hakan YAPAR

23

Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Uluslararası Alanda ve İç Güvenlikte Sevk ve İdaresine İlişkin Hukuki Saptamalar

Legal Remarks on Command and Control of Armed Unmanned Aerial Vehicles in International Area and Internal Security

Tarık AK ve Tekin AVANER

43

Savunma Sanayisinde Aşırı Koşullara Maruz Kalan Hafif Yapısal Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu

Surface Modification of Light Alloys Exposed to Excessive Conditions in the Defense Industry

Hayrani ULUTÜRK, Uğur MALAYOĞLU ve Kadir Cihan TEKİN

67

Biyomedikal Uygulamalar İçin TiN Kaplı Ti6Al4V Alaşımının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Investigation of Mechanical Properties of TiN-coated Ti6Al4V Alloy for Biomedical Applications

Levent URTEKİN ve Ömer KELEŞ

91

Uluslararası Çatışmaların Değişen Yapısında Terörün Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme

A Research on the Place and Importance of the Terror in the Changing Structure of International Conflicts

Rüştü Salim Savaş BİÇER

109

Negative Feelings Towards “Outsiders:” European Public Opinion About non-EU Migration

Yabancılara Karşı Olumsuz Hisler: Avrupa Birliği'ne Üye Olmayan Ülkelerden Gelen Göçle İlgili Kamuoyu Araştırması

Deniz Yetkin AKER

135

İstiklal Savaşı’nda Bir Yol: İstiklal Yolu ve Kastamonu Bölgesindeki Lojistik Faaliyetlerin Değerlendirmesi

Evaluation of Logistics Activities in Kastamonu Region During the Turkish War of Independence

Hüsnü ÖZLÜ

155

Stokastik Talepli Araç Rotalama Problemi İçin Literatür Taraması

Literature Review for Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands

Beste DESTİCİOĞLU ve Bahar ÖZYÖRÜK

181

Yayın İlkeleri

223