SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 19 - Sayı 1 - Mayıs 2020 (Volume 19 - Issue 1 - May 2020)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Türkiye’de Savunma Harcamaları ile Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisinin Kısa ve Uzun Dönemli Analizi

Short-Term and Long-Term Analysis of The Impact of Defence Spending and Research and Development (R&D) Spending on Economic Growth in Turkey

Şerif CANBAY

1

Kim: Yeni Savaşlarda Asil Vekil Sorunu

Who: Agent/Principle Problem at New Wars

Deniz ALCA

25

Yapay Zekâ Yönetiminin Uluslararası Güvenliğe Etkileri

The Impact Of Artificial Intelligence Management Upon International Security

Ali Burak DARICILI

49

Vallier-Heydenreich Metodu ile Silahların Namlu İç Balistiğinin İncelenmesi

Investigation of Interior Ballistics of Gun Barrels with Vallier-Heydenreich Method

Çiğdem SUSANTEZ

73

Merkezileşme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Validity and Reliability of Centralization Scale

Kenan ORÇANLI, Hasan BOZTOPRAK ve Mustafa BEKMEZCİ

95

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi (1960-2017)

The Impact of Defense Expenses over Inflation in Turkey (1960-2017)

Merve ASİLOĞULLARI

125

Hizmetkâr Liderlik Algısının Duygusal Emek Üzerine Etkileri: Hizmet Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

The Effects of Servant Leadership Perception on Emotional Labor: A Research on Service Employees

Memduh BEĞENİRBAŞ ve Rukiye CAN YALÇIN

159

Yayın İlkeleri

195