SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Sayı 39 - Mayıs 2021 (Issue 39 - May 2021)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Türkiye Ekonomisi İçin Benoit Hipotezinin Geçerliliği

Validity of the Benoit Hypothesis for Turkish Economy

Bayram AYDIN

1

El Yapımı Patlayıcıların ve Patlayıcı Maddelerin Tespitinde Kullanılan Spektroskopi Tabanlı Yöntemlerin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir İnceleme

A Study on the Comparison of Spectroscopy-based Methods Used in the Detection of Improvised Explosive Devices and Explosives

Seniha Esen YÜKSEL, Sefa KÜÇÜK, Vedat TEKELİ, Birol KILIÇ, R. Hamza KARAKAYA ve Murat Berkay ZEKA

29

Seramik Ön Yüzlü Çelik Zırhlarda Balistik Hasar Sonrası Çelik Kısmında Oluşan Deformasyonun İncelenmesi

Investigation of Deformation of Steel Plate After Ballistic Damage in Ceramic Faced Steel Armor

Barış KALAYCIOĞLU ve Alemdar ONGUN

67

Suriye İç Savaşının Sonlandırmasına Uluslararası Örgütlerin Müdahil Olması

Involvement of International Organizations for Ending the Syrian Civil War

Abdullah SOYDEMİR

97

Hipersonik Füzeler ve Stratejik İstikrar: Rusya-ABD İlişkileri Üzerine Bir İnceleme

Hypersonic Missiles and Strategic Stability: An Analysis of Russia-U. S Relations

Eray ALIM

137

Yüksek Sünekliğe Sahip Al 1050-H14 Alaşımının Delinme Performansının İncelenmesi

Investigation of Drilling Performance of Al 1050-H14 Alloy with High Ductility

Hüseyin GÖKÇE

179

Savunma Tedarik Proje Yönetiminde Entegre Proje Ekiplerinin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi

A Model Proposal for Employıng Integrated Project Teams in Project Management in Defense Acquisition

Mustafa Kemal TOPCU

211

Girişimci Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi

Validity and Reliability of Entrepreneurial Leadership Scale and the Effect of Entrepreneurial Leadership on Individual Performance

Mustafa BEKMEZCİ, Muhammet SAYGIN ve Kenan ORÇANLI

249

Yeni Savaş Ortamında Eski Bir Aktör: Yabancı Terörist Savaşçılar ve Yeni Çatışmalardaki Rolleri

An Old Actor in New War Setting: Foreign Terrorist Fighters and Their Roles In New Conflicts

Ömer ÇONA

275

Bor Bileşiklerinin Solar Tuzun Termo-Fiziksel Özelliklerine Etkileri

Effects of Boron Compounds on the Thermophysical Properties of Solar Salt

Fatih Selim BAYRAKTAR, Ramazan KÖSE ve Mükerrem ŞAHİN

305

Terörizmin Unutulan Yüzü: Devlet Terörizmi

The Forgotten Face of Terrorism: State Terrorism

İzzet KONCAGÜL

323

Yayın İlkeleri

355