SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Sayı 40 - Kasım 2021 (Issue 40 - Nov 2021)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

The Statistical Analysis of Air Crash Investigations from 1918 to 2019

1918-2019 Yılları Arasındaki Uçak Kaza Raporlarının İstatistiksel Analizi

Ümit Deniz GÖKER, Mesut YAZICI, Gökhan BALCI, Özge KÖKSAL, Hakan Eren ŞENGELEN

1

Savunma Harcamaları ve Petrol Tüketimi İlişkisi

The Relationship between Defence Expenditures and Oil Consumption

Mehmet Samet ERDEM, Selami SEZGİN

33

Religiously Motivated Terror Discourse (Daesh Case)

Dini Motifli Terör Söylemi (Deaş Örneği)

Oktay KİRAZOLUĞU

83

Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Sosyal Sermayenin Rolü

The Role Of Social Capital In The Impact Of Compulsory Organizational Citizenship Behavior On Organizational Cynicism

Cengiz ÇOBAN

107

Mikrodenetleyici Tabanlı Bir Elektronik Kapsül Ateşleme Sistemi Tasarımı

Design of a Microcontroller Based Electronic Detonator Ignition System

Serkan GÜRKAN, Emre AYTAV, Mustafa KARAPINAR, Mevlana Halit ALDEMİR

147

Askerî Alanda Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Araçlar: Sistemler, Zorluklar ve Çözümler

Augmented and Virtual Reality Tools in the Military Field: Systems, Challenges and Solutions

Tarık İÇTEN, Güngör BAL

169

Afrika Birliği’nin Küresel Sistemde Güç Merkezi Olma Hedefi ve “Gündem 2063” Vizyonu

The African Union’s Goal to be Power Center in the Global System and “Agenda 2063” Vision

Güngör ŞAHİN, Osman Raşid BEYHAN

201

Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Yapılmış Bir Araştırma

A Research about Relations between Information Systems, Technology and Business Performance

Gökhan KARABIYIK, Bahar ÖZYÖRÜK

245

Plastik Boru ve Kaynak Makinesi Seçim Problemi için Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Gri İlişkisel Analiz Yöntemlerinin Entegrasyonu

Integration of Analytical Hierarchy Process and Gray Relational Analysis Methods for Plastic Pipe and Welding Machine Selection Problem

Kemal Gürol KURTAY, Hakan Ayhan DAĞISTANLI, Serpil EROL

267

İş Aile Çatışması İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü

The Mediating Role Of Organizatıonal Cynisim in The Relationship Of Work-Famıly Conflict And Organizational Commitment

Pınar FAYGANOĞLU

293

Yayın İlkeleri

323