English   Türkçe | 

Kara Harp Okulu Amaç ve Görevler


Kara Harp Okulunun Amacı

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir.

Kara Harp Okulunun Ana ilkeleri

Harp okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

 • Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.
 • Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
 • Eğitim-öğretim plan ve programları; bilimsel alan öğretimi ile temel askerlik ve beden eğitimlerini birbirleriyle uyumlu şekilde çağdaş eğitimin yöntem ve ilkeleri ile bütünleştirerek Millî Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun, kuvvetlerin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlıklar tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Millî Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.
Kara Harp Okulunun Eğitim-Öğretim İlkeleri

Harp Okulları Kanunu ve Millî Savunma Üniversitesi Ana Yönergesindeki amaç ve ilkelere uygun olarak öğrencilerin;

 • Harp, çatışma, güvenlik ve savunma olgularını farklı sosyal bilim disiplinlerinin perspektiflerinden soyut ve somut olarak kavramaları,
 • Üstlenecekleri komuta ve karargâh görevlerinde ihtiyaç duyacakları meslekî yazışma, haberleşme ve etkin iletişim becerilerini teorik ve pratik olarak kazanmaları,
 • Subaylık mesleğini hukuka ve demokratik devlet düzenine bağlılık içinde sürdürmelerini sağlayacak hukuka saygı ve meslekî mevzuat bilgisi kazanmaları,
 • Kara Kuvvetlerine mahsus askerî harekâtın temel düzeydeki teknik ve taktik unsurlarını, değişen muharebe sahası fonksiyon alanları ve entegrasyon sistemlerini, muharebeye hazırlık ve silah sistemleri/platformları kullanmaya yönelik uygulamalı temel eğitimler ile eşzamanlı olarak teorik düzeyde kavramaları,
 • Askerî liderliğin teorik ve pratik boyutlarını; birey ve grup psikolojisi, komutanın kendisini ve astlarını mizaç, kişilik yapısı, kültürel değer sistemi açılarından tanınması ve geliştirmesi, takım ve bölük komutanlığı düzeyinde askerî sevk ve idarede karşılaşılabilecek, risk ve tehditler ile temel iletişim teorileri ve algı yönetimi teknikleri açılarından tanımaları,
 • Dünyadaki uluslararası ilişkiler ve uluslararası ekonomik sistemin işleyişini temel düzeyde kavrayacak teorik yaklaşımlar ve terminoloji bilgisi edinmeleri,
 • Türkiye'nin toplumsal yapısı ve yurt içi ve dışındaki görev/harekât alanlarının kültürel yapısını analiz edebilecek temel bilgi ve yöntemleri kazanmaları,
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığının görev alanıyla ilişkili harekât çerçevesinde üstlenecekleri hizmetleri etkin bir şekilde yürütmelerini sağlayacak temel coğrafya bilgisi ile çağdaş haritacılık/topoğrafya yöntem ve teknolojilerini kullanma becerilerini kazanmaları,
 • Türkiye'nin jeopolitiği ve stratejik kültürü ile Türk milletinin değerler sisteminin temel unsurlarını tarihî devamlılıkları içinde kavramaları ve çağdaş gelişmelerle ilişkilendirebilmeleri,
 • Dünya ve Türk harp tarihlerinin dönemlerini teşkilat, teçhizat ve doktrin bütünlüğü içinde kavramaları ve Dünya Türk harp tarihi için önemli muharebeleri siyasî, askerî, iktisadî, sosyal ve kültürel boyutlarıyla analiz edebilmeleri,
 • Meslek hayatında mensubu olacakları Kuvvetin ve Silahlı Kuvvetlerin tarihî süreçteki kurumsal dönüşümünü analiz edebilmeleri,
 • Yakınçağda Dünya ve Türkiye'yi etkileyen ve şekillendiren önemli siyasî, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, düşünceler ve kavramları tanımaları hedeflenir.
Kara Harp Okulu Eğitim-Öğretiminde Kazandırılan Temel Askerî ve Değer Kabiliyetler

Harp Okulları Kanunu, Harp Okulları Yönetmeliği ve Kara Harp Okulu Yönergesindeki amaç ve ilkelere uygun olarak, asker kişilerde bulunması gereken nitelikler; TSK İç Hizmet Kanunu ve TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin muhtelif maddelerinde belirtilmiştir. Bu kapsamda Kara Harp Okulu'nun görevi;

 • Dürüst, yurdunu seven, ahlâkî değerlere, vatanseverlik duygusuna, vatandaşlık sorumluluğuna, millî ve kültürel değerlere sahip,
 • Başta disiplin olmak üzere askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, silah arkadaşlığının anlam ve önemini kavramış,
 • Yeterli fizikî yeteneği kazanmış, liderlik, komutanlık, yöneticilik özellikleri ve becerileri gelişmiş,
 • Askerî sevk ve idare edebilme yeteneği kapsamında kıta sevk ve idare usulünü uygulayabilecek bilgileri edinmiş ve fiilen tatbik etmiş,
 • Barış şartlarında birlik (takım ve bölük/batarya seviyesinde) sevk ve idaresi, eğitimin sevk ve idaresi alanlarında gerekli yetenekleri kazanmış,
 • Yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile istihbarata karşı koyma, kişisel güvenlik ve sır saklama konularında yetişmiş muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Sayfa Başına Dön