English   Türkçe | 

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi Araştırmacılara Hizmet Vermeye Başlamıştır

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi’nde bulunan Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde tutulmuş askerî öğrenci künye defterleri ve yine askerî öğrencilerin derslerden aldıkları notları gösterir numara defterlerinin sayısal ortama aktarma ve analitik tasnif işlemleri tamamlanmıştır. 1834-1938 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda eğitim-öğretim görmüş askerî öğrencilerin kayıtlarına ait bilgi-belge talepleri aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Araştırmaya açılan defterlere ait arşiv kataloğu için tıklayınız.

Arşivden Faydalanma Esasları:

  • Lisansüstü seviyede bilimsel araştırma yapan öğrenci ve akademisyenler ile Kara Harp Okulu mezunu akrabaları hakkında araştırma yapmak isteyen yasal mirasçıları kendilerinden talep edilen başvuru formu ve belgeleri ibraz etmeleri halinde Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi’nden faydalanabilirler.
  • Araştırması talep edilen kişilere ait belgelerin arşivde bulunması halinde, belgelerin sayısal ortama aktarılmış kopyası araştırmacılara posta yoluyla gönderilecektir.
  • Gönderilecek belgelerden Osmanlı dönemine ait olanlar Osmanlı alfabesiyle yazılmış olup belge çevirilerinin yapılması araştırmacıların sorumluluğundadır.
  • Kara Harp Okulu mezunu bir veya birkaç devreyi kapsayan prosopografik bir çalışma yapan ve bu devrelerin kayıtlarını topluca incelemek isteyen araştırmacılar, araştırma konusunu ve incelemeyi talep ettikleri mezun devrelerini, Araştırma Talep Formu’ndaki ilgili kısımda açık bir biçimde belirteceklerdir. Kara Harp Okulu Dekanlığının onayını müteakip kendilerine verilen randevu tarihi ve saatinde arşiv araştırma salonuna gelerek incelemeleri uygun görülen evrakı sayısal ortamda inceleyebileceklerdir.
  • Araştırmacıların ibraz ettikleri belgelerde yanlış bilgi bulunması ve müracaat için gerekli belgelerin eksik veya yanlış olduğunun anlaşılması halinde, araştırma ve inceleme talepleri karşılanmayabilir. Yine, özel bir çalışmayı gerektirecek büyüklükte bilgi ve belge talepleri, doğacak iş yükü dikkate alınarak karşılanmayabilir.

Araştırmacılardan İstenen Belgeler:

  • Islak imzalı Araştırma Talep Formu,
  • Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet),
  • Lisansüstü tez araştırmacıları için tez konusunu gösterir öğrenci belgesi (e-Devlet),
  • Akademik personel için YÖK Öğretim Elemanı Belgesi (e-Devlet)
  • Yasal mirasçılar için, hakkında bilgi talep edilen kişiyle akrabalık bağını gösterecek şekilde düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet).

Araştırmacıların, istenen belgeleri posta yoluyla aşağıda yazılı adrese ulaştırmaları gerekmektedir. E-Posta ile yapılan bilgi/belge talepleri işleme alınmayacaktır.

MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı
Devlet Mahallesi, Kara Harp Okulu Caddesi No: 1
Çankaya, ANKARA 06420

E-posta: tarihiarsiv@kho.edu.tr

Örnek Künye ve Numara Defteri Kayıtları

Sayfa Başına Dön