English   Türkçe | 

MSÜ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI TARİHÎ ARŞİVİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI'NDA
ERİŞİME AÇILAN KİTAPLAR


MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı Tarihî Arşivi Nadir Eserler Kitaplığı’nda taktik, strateji, askerî eğitim, askerî tarih, askerî teknoloji ve havacılık gibi konuları kapsayan 159 nadir eser sayısal ortama aktarılarak tam metin halinde kullanıcıların erişimine açılmıştır.

SIRA ESERİN ADI MÜELLİFİ MÜTERCİMİ YAYINEVİ BASIM YERİ BASIM YILI DİLİ İÇERİK
1. Ağır Makinalı Tüfek Atışı Ta'lîm ve Terbiyesi İçin Talîmât Ritter von Schubert - Süvari Yüzbaşı Fayt  Miralay Raûf Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar
2. Ahşap Köprüler Muallim ve Mühendis Fikrî - Matbaa-i Osmaniyye  İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
3. Âlî Balistik yâhût Riyâziyât-i Âliyyenin Fenn-i Remiyye Tatbîki Kolağası Niyâzî Rıfkı b. Ata - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1312 Eski Harfli Türkçe Balistik
4. Askerî Coğrafya (Müsvedde Hâlinde)  Mekteb-i Harbiyye Askerî Coğrafya Muallimi Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı Halîl Rifat  - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Askerî Coğrafya
5. Askerliğe Hazırlık Dersleri (İkinci Kitap) Cemîl Tâhir - Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
6. Barutun Havası Muhtelif Mürekkebât-ı Nâriyye: Dâhilî Balistik Muallim Topçu Kolağası Ahmet Rifat - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1320 Eski Harfli Türkçe Balistik
7. Birinci Kolordu-yı Hümayûn Erkân-ı Harbiyye Riyâseti Tarafından İdâre Edilen 1330 Senesi Erkân-ı Harbiyye Seyâhati - - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1330 Eski Harfli Türkçe Kurmay Gezisi
8. Bomba Ta'lîm ve Terbiyesi Mülâzım-ı Evvel Nurî - Necm-i İstikbâl Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
9. Cephe Gerisinin Müdâfa'a ve Muhâfazası - Piyade Kâim-makâmı Nazmî Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Taktik
10. Considérations sur l'Art de la Guerre Baron Rogniat - de l'Imprimerie de Firmin Didot Paris 1820 Fransızca Harp Sanatı
11. Dağ Ta'lîmnâmesi (Müsvedde Hâlinde)  - - Askerî Matbaa İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Taktik
12. Dağda Harb Hareketleri Hakkında Bir Tedkîk Kâim-makâm M. Abadî Hüseyin Hüsnü Emîr Askerî Matbaa İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Dağ Harbi
13. Dâhilî Hizmet Ta'lîmnâmesi  - - Harita Matbaası  Ankara  1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Hukuk
14. de la Défense des Etats par les Positions Fortifiées  de Ternay - - Paris 1836 Fransızca Taktik/İstihkâm
15. Devlet-i Ebed-Müddet-i Âliyye-i Osmaniyye'nin Krupp Mesleğinde Sahra Topçu Malzemesinden 7,5 ve 8,7 Santimetrelik Mantelli Sahra Topları - Muallim Topçu Yüzbaşı Bağdatlı Muhyiddin ve Muallim Topçu Kolağası Erzurumlu Fâik Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1317 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Toplar
16. Die Drei Waffen: Infanterie, Kavallerie und Artillerie Carl von Decker - Berlin u.a.: Mittler Berlin 1834 Almanca Taktik/Sunûf-ı Selâse
17. Düvel-i Ecnebiyyede Sâhra Topçuluğu Muallim Topçu Binbaşı Hasan Rızâ - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1315 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
18. Elifbâ-yı Süvariyân Hans von Weihern Hasan Rızâ
Mehmed Şâkir
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1307 Eski Harfli Türkçe Süvari
19. Emniyet - - - - - Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
20. Endâht Kavâ'id Tatbîkâtı Mühendishane Muallimi Topçu Binbaşı Hasan Rızâ - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1319 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
21. Erkân-ı Harbiyye Seyâhatlerinin Tertîb ve İdâresi Hakkında Mülâhazât Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Birinci Şu'be - Dâire-i Askeriyye Matbaası İstanbul 1326 Eski Harfli Türkçe Kurmay Gezisi
22. Erkân-ı Harbiyye Vezâifi Notları Kâim-makâm Ober Bey - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1328 Eski Harfli Türkçe Kurmaylık
23. Esnâ-yı Harbde İstihkâmât-ı Dâime General Benoit Miralay Kerameddîn Matbaa-i Osmaniyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
24. Fransız Jandarması Hakkında Tetkîk Heyetinin Umûmî Raporu Heyet Raporu - Jandarma Matbaası İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Fransız Jandarması
25. Gâyet Sür'at ve Sıhhatte Harîta Ahzına Mahsûs Küçük Plançete Piyade Kâim-makâmı İbrahim Halîl - Mahmud Bey Matbaası İstanbul 1320 Eski Harfli Türkçe Haritacılık
26. Gaz Muhârebe ve Müdâfa'a Nizâmnâmesi  - - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1333 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji
27. Gece Hareket ve Muhârebeleri Erkân-ı Harbiyye Mektebi'nde Müteşekkil Komisyon Tarafından Yazılmıştır. - Askerî Matbaa İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
28. General Papulas'ın Hatıratı General Papulas Yüzbaşı İbrahim Halîl Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
29. Guerre d'Orient 1877-1878 Défense de Plevna Mouzaffer Pacha - L. Baudioin Paris 1889 Fransızca Askerî Tarih
30. Gülhane Tabâbet-i Askeriyye Tatbîkât Mekteb ve Serîriyyâtı: 15 Temmuz 1324-15 Temmuz 1325 Müdâfaa-i Milliyye Vekâleti Sıhhiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Tıp
31. Harb Arabalarının İ'mâlâtı Muallim Mümtâz Kolağası Ahmet Şükrü, Mümtâz Topçu Kolağası Mehmed Fâik - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1321 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji
32. Harbde Fransız İstihbârât Şu'besinin Dâhilî Fa'âliyeti Piyade Tabur Komutanı Charles Paquet  Binbaşı Aziz Hüdâî Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Fransa Cihân Harbi
33. Harb-i Umûmî Tecâribine Müstenid Fenn-i Esliha Tedrîsine Mahsûs Rehber - Erkân-ı Harbiyye Binbaşısı Kadrî, Sahrâ Topçu Yüzbaşı Mazhar Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Silahlar
34. Harb-i Umûmî Tecâribine Müstenid Ta'biye-i Esâsiyye Rurbek  Miralay Ahmed Sedâd
Yüzbaşı Celaleddîn
Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Taktik
35. Harb-i Umûmî Tecâribine Müstenid Ta'biye-i Tatbîkiyye Rurbek Yüzbaşı Celaleddîn
Yüzbaşı Ali Haydar
Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
36. Harb-i Umûmî Tenkîdâtı Hans Ritter Erkân-ı Harb Kâim-makâmı
Mehmed Nihâd
Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1339 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
37. Harbiye Mektebi 1928-1929 Zâbitân Kursuna Mahsûs Tahkîmât Notları Kâim-makâm
Timur Oğlu Emîn Fuâd
- Harbiye Mektebi Matbaası İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
38. Hareket Harbinde Gece Taarruzu Mülâzım-ı Evvel
H. Lanch
Miralay Hayrî Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
39. Haricî Balistik yâhûd Fenn-i Remy-i Haricî Topçu Kolağası Hüseyin Hüsnü b. Osman - Binbaşı Ahmed Refîk b. Ahmed - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1324 Eski Harfli Türkçe Balistik
40. Hava Harbinin Sevkü'l-Ceyş ve Ta'biyesi Binbaşı Oliver Steward Yüzbaşı Ahmed Şevket Askerî Matbaa İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Havacılık
41. Havâî Bombardıman Dersleri - Yüzbaşı Cemâl Askerî Matbaa İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Havacılık
42. Her Sınıf İçin Arabacılık Ta'lîmnâmesi (Müsvedde Hâlinde)  - - Askerî Matbaa İstanbul  1927 Eski Harfli Türkçe Ulaştırma/Arabacılık
43. Hücum Kıta'atının Ta'lîm ve Terbiyesi, Mevzi' Harbinde Bir Rus Fırkasının Ta'arruz Planı, Vesâît-i Muhâberenin Teftîşleri Sedâd - Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1336 Eski Harfli Türkçe Taktik/Rusya
44. Işıldak Ta'lîmnâmesi (Müsvedde Hâlinde)  - - Askerî Matbaa İstanbul  1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji
45. İdâre-i Harb ve Siyâset General Erich Ludendorf Mütekâ'id Erkân-ı Harbiyye Mirlayı Şükrü Ali Matbaa-i  Osmaniyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Sevk ve İdare
46. İngiliz Ordusu Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti İstihbârât Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî İstihbârât
47. İstihkâm Zâbitinin Muhtırası (Askerî Menzil Köprüleri)  Yüzbaşı Şekîb Ahmed - Askerî Matbaa İstanbul 1326 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
48. İstikşâf Grupları Miralay Lvar Süvari Müfettişi Miralay Sâmî Sâbit Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Taktik/Keşif
49. İşâret Flamalarıyla Muhâbere Ta'lîmnâmesi - - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1325 Eski Harfli Türkçe Muhabere/Atçılık
50. İtalya Ordusu (Numara 1)  Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti İstihbârât Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî İstihbârât
51. Jimnastik Ta'lîmnâmesi  Istabl-ı Âmire Müdürü Mehmed Fâik  - Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası İstanbul 1322 Eski Harfli Türkçe Beden Eğitimi
52. Kadro Tatbîkât ve Seyâhatlerinin Sûret-i Tertîb ve İdâresi Hakkında Amelî Muhtıra Kâim-makâm Bursalı Mehmed Nihâd (Derleyen) - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
53. Cannae (Kan) (Cilt 1) Feldmareşal Kont Alfred Schlieffen Erkân-ı Harbiyye Binbaşısı Hüseyin Cemîl Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1327 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
54. Cannae (Kan): 1870-1871 Seferi Tedkikâtı (Cilt 2) Feldmareşal Kont Alfred Schlieffen Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı Mehmed Nihâd Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
55. Cannae (Kan) Eserine Ait Krokiler Feldmareşal Kont Alfred Schlieffen Erkân-ı Harbiyye Binbaşısı Hüseyin Cemîl Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1912 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
56. Cannae (Kan) Kroki Haritalar Feldmareşal Kont Alfred Schlieffen Kâim-makâm Mehmed Nihâd Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1329 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
57. Kılâ'-ı Cedîde Brialmont  Hamdî b. El-Hâc Mahmut Celâleddîn Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1325 Eski Harfli Türkçe İstihkâm/Kaleler
58. Krokilerde Kullanılacak İşâretler Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Onuncu Şu'besi  - Askerî Matbaa İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî İşâretler
59. Kumanda Kitabı - Kâim-makâm Mirgünlü Hamdî Mustafa Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1333 Eski Harfli Türkçe Sevk ve İdare
60. Külliyât-ı Fenn-i Esliha (Cilt 2) Topçu Erkân-ı Harbiyyesinden Ferîk Ahmed Muhtâr ve Erkân-ı Harbiyye Miralayından Şevkî - Karabet Matbaası İstanbul 1321 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar
61. Lağımcılık - Muallim İstihkâm Kolağası İsmail Neşet Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1316 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
62. le Matériel de l'Artillerie de Campagne Imperiale Ottomane: Systéme Krupp (I. Canons et Fermetures) Fried Krupp - Imprimerie de l'Établissement Fried Krupp  Essen 1887 Fransızca Topçuluk/Osmanlı
63. le Matériel de l'Artillerie de Campagne Imperiale Ottomane: Systéme Krupp (I. Canons et Fermetures) & das Material der Kaiserlich Türkischen Feld-Artillerie: System Krupp (I. Rohre und Verschlüsse)  Fried Krupp - Imprimerie de l'Établissement Fried Krupp  Essen 1887 Fransızca/Almanca Topçuluk/Osmanlı
64. l'État Militaire des Principales Puissances Etrangères J. Lauth - Imprimerie Berger-Levrault Paris 1894 Fransızca Askerî Tarih
65. Livret de Commandemens Dédié à Tous les Officiers et Istructeurs de Cavalerie Anselin (Yayıncı) - Imprimerie de Demonville Paris 1830 Fransızca Taktik/Süvari
66. Livret de Commandemens ou Tableaux Synoptiques de  l'Ordonnance de l'İnfanterie Anselin (Yayıncı) - Imprimerie de Demonville Paris 1831 Fransızca Taktik/Piyade
67. Ma'âdin-i Harbiyye  Yüzbaşı Hâfız Mehmed Ali - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1320 Eski Harfli Türkçe Kimya
68. Mebhas-ı Turûk Notları (Cilt 1) Monsieur Mey  Mehmed Fikrî Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1329 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
69. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 3) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1335 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
70. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 5) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1335 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
71. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 6) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1335 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
72. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 7) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1335 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
73. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 9) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Altıncı Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1335 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
74. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 20-24 Ortak Sayı) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Üçüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1337 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
75. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 37) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Üçüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
76. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 42) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Üçüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
77. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 50) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Neşriyât Müdüriyyeti  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1339 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
78. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 51) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1339 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
79. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 53) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
80. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 54) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dördüncü Şu'besi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
81. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 55) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
82. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 58) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
83. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 59) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
84. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 60) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
85. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 61) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
86. Mecmûa-i Askeriyye  (Sayı 62) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
87. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 63) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
88. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 65) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
89. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 67) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Ta'lîm ve Terbiye Dâiresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
90. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 68) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Onuncu Şu'be  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
91. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 69) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Onuncu Şu'be  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
92. Mecmûa-i Askeriyye (Sayı 70) Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Onuncu Şu'be  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Süreli Yayın
93. Mekteb-i Harbiyye Ordu ve Donanma Teşkilâtı ve İstatistik (Müsvedde Hâlinde) Mekteb-i Harbiyye Ordu Teşkilatı Muallimi Erkân-ı Harb Kâim-makâmı Sâlim Cevâd - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Ordu Donanması/Osmanlı
94. Mekteb-i Harbiyye'de Tedrîs Edilmek Üzere Hazırlamış Olan Ta'biye Notları: Medhal, Ma'lûmât-ı Esâsiyye, Sevk ve İdâre (Cilt 1 / Cüz 1) Mekteb-i Harbiyye Ta'biye Muallimi / Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı İsmail Birkök  - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul  1340 Eski Harfli Türkçe Taktik
95. Mekteb-i Harbiyye'de Tedrîs Edilmek Üzere Hazırlamış Olan Ta'biye Notları: Piyade Ta'biyesi-Alaya Kadar (Cilt 1 / Cüz 2) Mekteb-i Harbiyye Ta'biye Muallimi / Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı İsmail Birkök  - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
96. Mekteb-i Harbiyye'de Tedrîs Edilmek Üzere Hazırlamış Olan Ta'biye Notları: Ağır Piyade Eslihası-Ağır Makineli Tüfek, Bomba Topları, Piyade Topları (Cilt 1 / Cüz 3) Mekteb-i Harbiyye Ta'biye Muallimi / Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı İsmail Birkök  - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Ateşli Silahlar
97. Mevâ’izü’l-Cihâd ve’d-Dîn li-Asâkiri’l Muvahhidîn Nizâmiye Dokuzuncu Alay Müftüsü İzzet - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1331 Eski Harfli Türkçe Dîn
98. Mevâdd-ı Nâriyye ve İnfilâkiyye Muhtırası  Mümtâz Binbaşı M. Azmî - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Patlayıcılar
99. Muhâbere Şebekelerinde Mevhûm Hatlar, Mürekkep Devreler, Muzâ'af Muhâbere ve Telefon Mıntıkaları  Muhâbere Yüzbaşı Mehmed Ali - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Muhabere
100. Muhâbere Ta'biyesi ve Tatbîkâtı Erkân-ı Harbiyye Mektebi Vesâit-i Muhâbere Muallimi Binbaşı Şemsî - Yeni Matbaa İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Muhabere
101. Muhârebe Arabası, Tayyare, Topçuluk ve Zehirli Maddeler Hakkında Bilinmesi ve Efrâda Öğretilmesi Lâzım Gelen Ma'lûmât Piyade ve Makineli Tüfek Müfettişliği  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
102. Muhârebe Gazları ve Vesâiti ve Tedâbir-i Tahaffuziyye ile Gaz Hastalığının Mebhasü'l-emrâz ve Tedâvisi Muallim Fuâd - Matbaa-i  Askeriyye  İstanbul 1333-1917 Eski Harfli Türkçe Kimyasal Silahlar
103. Muhârebe Gazlarından Korunma Ta'lîmnâmesi (Müsvedde Hâlinde)  - - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Kimyasal Silahlar
104. Muhârebede Tabur Yüzbaşı François Yüzbaşı S. Niyazî Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Taktik
105. Muhtelif Sınıfların Birlikte Sevk ve Muhârebesi (Müsvedde Hâlinde) (Kısım 1) - - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul  1926 Eski Harfli Türkçe Taktik
106. Muhtelif Sınıfların Birlikte Sevk ve Muhârebesi (Müsvedde Hâlinde) (Kısım 2) - - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Taktik
107. Muvâsala, Muhâbere ve Umûr-ı Havâiyye Dersi Notları: Umûr-ı Havâiyye Kısmı Abdullah Muhlis - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe  Havacılık
108. Mükemmel Topoğrafya (Tab'-ı Sânî) Piyade Kolağası İbrâhîm Halîl, Erkân-ı Harbiyye Binbaşı Rusçuklu Şevkî - Mekteb-i Fünûn-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası İstanbul 1311 Eski Harfli Türkçe Topoğrafya
109. Mükemmel Topografya (Tab'-ı Râbi') Piyade Kolağası İbrâhîm Halîl, Erkân-ı Harbiyye Binbaşı Rusçuklu Şevkî - Mekteb-i Fünûn-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası İstanbul 1323 Eski Harfli Türkçe Topoğrafya
110. Müntafî ve Dâimî Temevvücât ile Telsiz, Telgraf ve Telefon - Yüzbaşı Hakkı b. Hâşim Matbaa-i Osmaniyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Muhabere
111. Nakliye-i Depo Ta'lîmâtnâmesi - - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1330 Eski Harfli Türkçe Ulaştırma
112. Niçin Mağlup Olduk? 1877-78 Osmanlı-Rus Seferi (Avrupa Cihetindeki Harekât) Mekteb-i Harbiyye Tarih Muallimi Mümtâz Yüzbaşı Mehmed Hulûsî - Sancakciyân Matbaası İstanbul 1326 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
113. Ordu ve Donanma Telsiz-Telgraf Islâhât-ı Fenniyesi - - Matbaa-i Osmaniyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Muhabere
114. Piyade Efrâd Dersleri Kâim-makâm Nâim - Harbiye Mektebi Matbaası İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
115. Piyade Ta'biye-i Tatbîkiyyesi Tabur Kumandanı Fontaine Yüzbaşı Halîl Nasûhî Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1921 Eski Harfli Türkçe Taktik
116. Piyade Ta'lîm ve Terbiyesine Dâir Esâslar Harbiye Mektebi Piyade Grubu Âmirliği  - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
117. Piyadeliğe Dâir Ne Bilinmelidir? Mümtâz Kâim-makâm M. Âbâdî  Kâim-makâm Mustafa Şevkî Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Taktik
118. Précis Analytique de l'Art de la Guerre Racchia - de l'Imprimerie de Chirio et Mina Turin 1832 Fransızca Harp Sanatı
119. Projektörlerin Askerlik Nokta-i Nazarından Sûret-i İsti'mâli ve Alât-ı Mezkûre ile Boğaz ve Sevâhilin Usûl-ı Müdâfa'ası Mümtâz Yüzbaşı Ali Gâlip b. Ali - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1313 Eski Harfli Türkçe Kıyı Savunma/Projektörler
120. Rehber-i İnşâat-ı Askeriyye - Topçu Kâim-makâm Konyalı Hamdî b. Mahmud Celaleddîn Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1322/1324 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
121. Sâhil Topçu Rehberi Topçu Binbaşı Manastırlı Mehmed Hilmî - Matbaa-i Bahriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Topçuluk
122. Sahrâ Tahkîmâtı ve Hidemât-ı Fenniyesi: İstihkâm Sınıfının Tarz-ı İstihdâmı Mümtâz İstihkâm Miralay Robert Normand Mütekâ'id Erkân-ı Harbiyye Miralayı Mahmud Belîğ Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe İstihkâm
123. Sahra Topçu Efrâdı Topçu Yüzbaşı Hasan Rızâ Bağdadî - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1308 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
124. Sahra Topçu Efrâdı Topçu Miralay Hasan Rızâ Bağdadî - Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1325 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
125. Sevkü'l-Ceyş - - - - - Eski Harfli Türkçe Strateji/Sevk ve İdare
126. Sevkü'l-Ceyş Zeyli (Moltke'nin Sevkü'l-Ceyşi) Mustafa Zekî - Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1317/1319 Eski Harfli Türkçe Strateji/Askerî Tarih
127. Seyyâr Topçu - - - - - Eski Harfli Türkçe Topçuluk
128. Silâh Fenni  Harbiye Mektebi Silâh Fenni Muallimi Topçu Kâim-makâm Abidîn - Harbiye Mektebi Matbaası İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
129. Süvari Ta'lîmnâmesi (Müsvedde Hâlinde)  Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti Ta'lîm ve Terbiye Dâ'iresi  - Matbaa-i Askeriyye İstanbul  1341 Eski Harfli Türkçe Taktik/Süvari
130. Süvarinin Muhârebesi - - - - - Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim/Süvari
131. Ta'biye (Kısım 1) Mustafa Zekî - Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne Matbaası İstanbul 1320/1322 (3. Baskı) Eski Harfli Türkçe Taktik
132. Ta'biye (Kısım 2) Mustafa Zekî - Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne Matbaası İstanbul 1316/1318 (2. Baskı) Eski Harfli Türkçe Taktik
133. Ta'biye Efkârının Tekâmülü Kâim-makâm Lucas  Yüzbaşı Mehmed Sâmî Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Taktik
134. Tabiye Notları (Kısım I) Ta'biye Öğretmeni Kurmay Yüzbaşı Fahamettin Aybarlas - Harp Okulu Matbaası İstanbul 1938 Türkçe Taktik
135. Tableau Statistique, Politique et Moral du Système Militaire de la Russie Joseph Tanski - Imprimerie d'Ad Moessard  Paris 1833 Fransızca Askerî Teşkilat/Rusya
136. Takımın Muhârebesi Mirliva Abdurrahman Nâfiz - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Askerî Eğitim
137. Tarih-i Harb 1877-1878 ve 1806 Seferleri Meseleleri Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı Ali Rızâ Bey - Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
138. Tayyare Konferansları (Sayı 23) Korsaninî Efendi (Takrîr eden) - Erkân-ı Harbiyye Mektebi Matbaası İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Havacılık
139. Telsiz-Telgraf - Muhâbere Binbaşı Şemseddîn Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Muhabere
140. Top ve Mermi Sadâiyâtı ve Ses ile Mevzi' Ta'yîni Aletleri Ernest Esclangon Doktor Binbaşı Reşîd Süreyyâ Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1928 Eski Harfli Türkçe Topçuluk
141. Topçuluk Fenni Makale-i Râbi'a (Cilt 1) Grunvaid el-Hâc Hüseyin Rıfkı Matbaa-i Âmire İstanbul 1283/1865 Eski Harfli Türkçe Topçuluk
142. Topçunun Muhârebe Ta'lîm ve Terbiyesi Alman Binbaşı Busser Mülâzım-ı Evvel Ömer Lütfî Matbaa-i  Askeriyye İstanbul 1340 Eski Harfli Türkçe Topçuluk
143. Topografya-yı Tatbîkî Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Topoğrafya Muallimi Piyade Yüzbaşı Mahmûd Nedîm - Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı İstanbul 1330 Eski Harfli Türkçe Topoğrafya
144. Toprak, Hava, Su Telgrafları ve Dinleme ve Mukâbil Tedbîrler, Gizli Telgraf ve Gizli Telefon Binbaşı Şems3i - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1927 Eski Harfli Türkçe Muhabere
145. Torpido Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Torpido Muallimi B. S. Schei  Topçu Binbaşı Hıfzî ve İstihkâm Mülâzım-ı Evvel Şemseddîn Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1311 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Torpido
146. Trotil, Tetril, Heksil   Bofors  Mümtâz Topçu Kâim-makâmı Doktor Mühendis Kimyager M. Azmî ve Mümtâz Topçu Binbaşı. M. Cemaleddîn  Harita Matbaası Ankara 1925/1341 Eski Harfli Türkçe Askerî Teknoloji/Patlayıcılar
147. Tünellerin İnşâsı Dubov Prudom Ahmet Receb b. Ali Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Matbaası İstanbul 1310 Eski Harfli Türkçe İstihkâm/Tüneller
148. Türk Büyükleri veya Türk Adları - Kütahya Mebûsu Atalay (Derleyen) Matbaa-i Âmire İstanbul 1339 Eski Harfli Türkçe Edebiyat
149. Türk Ordusu Silâh Rehberi - Kıdemli Yüzbaşı Abdurrahman Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar
150. Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci İntihâb Devresinin Üçüncü İctimâ' Senesi Zarfında Kabul Edilmiş Olan Askerî Kanûnlar Müdâfaa-i Milliye Vekâleti  - Harita Matbaası Ankara 1926 Eski Harfli Türkçe Askerî Kanûnlar
151. Schneider Sisteminde MD2T3 Modelinde Mâyi'li Geri Tepme Baskısı ile Havalı ve Mâyi'li İrcâ Tertîbâtını ve Vidalı Kama ile Müstakil Nişân Hattını Hâvî 7,5 Santimetrelik 13 Çap Tulunda Seri Ateşli Cebel Topu Tarîfnamesinin Atlası  - - - Paris 1328 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar/Top
152. Schneider Sisteminde MD2T3 Modelinde Vidalı, Kamalı, Mâyi' Baskılı Hava ve Mâyi'li İcrâ Tertîbâtlı ve Müstakil Nişân Hatlı 7,5 cm.lik 13 Çap Tulunda Seri Atışlı Cebel Topu Malzemesine Ait Albüm - - Ahmet İhsan Matbaası İstanbul 1329 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar/Top
153. Yeni Rehber-i Fenn-i Esliha Alman Harbiye Mektebi  Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Fenn-i Esliha Muallimi Mümtâz Yüzbaşı Mahmûd Kadrî Mekteb-i Harbiyye Matbaası İstanbul 1328 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar
154. Zâbitân-ı Bahriyye'ye Mahsûs Elbise Karânâmesi Bahriye Vekâleti Donanma Dâiresi  -  Matbaa-i Bahriyye İstanbul 1926 Eski Harfli Türkçe Kıyafet Talimnamesi
155. Zâbitin Harb Çantası (Cüz 3) Erkân-ı Harbiyye Kâim-makâmı Bursalı Mehmed Nihâd - Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Talimnameler
156. Zamanımızda Topçu (Birinci Kısım) Topçu Miralayı H. Kemâl - Matbaa-i Osmaniyye İstanbul 1341 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar/Top
157. 0,8 ve 15/0,8 Modeli Makineli Tüfeklerde İnkıtâ'lar - Makineli Tüfek Mülazım-ı Evveli Ahmet Şevket Matbaa-i Askeriyye  İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Ateşli Silahlar/Makineli Tüfekler
158. 1331 Yılı Selmân-ı Pâk Meydân Muhârebesine Dair Kroki ve Harekât Planları ile Kuvvet Cedvelleri Mehmed Emîn - Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1337 Eski Harfli Türkçe Askerî Tarih
159. 1916-1918 Harb Senelerinde Fransız Tankları General Kuhl Erkân-ı Harbiyye Binbaşılarından İsmail Hakkı Matbaa-i Askeriyye İstanbul 1338 Eski Harfli Türkçe Askerî Araçlar/Tanklar

 


Sayfa Başına Dön